Forslag til vedtektsendringer

Innmeldte forslag til vedtektsendringer for PI:SK

En arbeidsgruppe i nåværende styre, har utarbeidet 6 forslag til vedtektsendringen. Den første vedteksendringen handler om endring av medlemmer, det foreslås å kutte ut det som kalles medlemmer i foreningen. De andre endringene må sees på i lys av endring 1 og 2. Alle påfølgende paragrafnumrene endres dersom den første vedtektsendringen blir vedtatt. Hvis vi fjerner paragrafen om medlemmer, er vi også nødt til å endre alle steder i vedtektene der det refereres til medlemmer i henhold til nåværende §2.

Innhold

1. Medlemskap

Nåværende tekst:

§2.1. Alle studenter med tilhørighet til studieprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon(I:SK) som har betalt semesteravgift ved UiO kan bli medlemmer av foreningen.

§2.2. Som medlemmer regnes abonnenter på mailinglista isk-aktiv@ifi.uio.no, som oppfyller kravene i §2.1.

Forslag til endring:

§2 - Medlemskap - hele paragrafen foreslått fjernes

Begrunnelse:

Som det står i §1: Foreningens formål er å ivareta interressene til studentene ved studieprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon (I:SK), samt bidra til et godt sosialt og faglig miljø blant studentene, og på programrommet til I:SK. Foreningen skal også arbeide for god kontakt mellom studentene og studieprogrammets ledelse.

Det er ikke behov for medlemmer i foreningen, da styret jobber for å ivareta interessene til alle som er tilknyttet studieprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon. Det er ikke ønskelig at abonnenter på mailinglisten skal ha fordeler som andre I:SK-studenter ikke har, og det skal være lav terskel for å delta på arrangementer i regi av PI:SK.

2. Generalforsamling og stemmerett

Nåværende tekst:

§3.4. Alle medlemmer, iht §2, har stemmerett og kan stille til valg.

Forslag til endring:

§2.4. Alle studenter som er registrert ved studieprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon (I:SK) som har betalt semesteravgift ved UiO kan bli medlemmer av PI:SK, har stemme- og forslagsrett og kan stille til valg.

Begrunnelse:

Dersom endringen om å fjerne medlemmer blir vedtatt, er vi nødt til å foreta en endring om hvem som har stemmerett. Men, det er uansett ønskelig å gjøre denne endringen, slik at alle som er tilknyttet Informatikk: språk og kommunikasjon (I:SK) skal ha stemme- og forslagsrett, ikke kun de som er medlemmer i henhold til nåværende paragraf 2.

3. Generalforsamling og saker

Nåværende tekst:

§3.8. Forslag til saker må være styret i hende minst 2 dager før generalforsamlingen. Et hvert medlem kan på generalforsamlingen foreslå saker til behandling utenom den oppsatte dagsorden, men generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak i slike saker.

Forslag til endring:

§2.8. Forslag til saker må være styret i hende minst 2 dager før generalforsamlingen. Alle stemmeberettige kan foreslå saker til behandling. Generalforsamlingen kan behandle saker som kommer inn senere, men kan ikke fatte vedtak i disse.

Begrunnelse:

Setningen om medlemmer er endret til stemmeberettigede, og ordlyden om saker er endret noe.


4. Styremøter

Nåværende tekst:

§4.5. Alle medlemmer i henhold til §2 har møterett på styremøter, men bare styremedlemmer har tale- og stemmerett.

Forslag til endring:

§3.5. Alle som oppfyller kravene i iht §2.4, har møterett på styremøter, men bare styremedlemmer har tale- og stemmerett. Styret kan innvilge talerett om ønskelig.

Begrunnelse:

Dersom de foregående endringene blir vedtatt, er denne endringen en naturlig følge. Det er også lagt til en setning om at styret kan gi talerett til hvem de vil på styremøter.


Dersom vedtektsendring 2 (generalforsamling og stemmerett) ikke blir vedtatt, er en alternativ endring ønsket:

Alternativt forslag - kun aktuell dersom vedtektsendring 2 (generalforsamling og stemmerett) ikke blir vedtatt:

§3.5 Alle studenter som er registrert ved studieprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon (I:SK) som har betalt semesteravgift ved UiO, har møterett på styremøter, men bare styremedlemmer har tale- og stemmerett. Styret kan innvilge talerett om ønskelig.

Begrunnelse:

Selv om ikke endringen om generalforsamling og stemmerett blir vedtatt, er det ønskelig at ordlyden om medlemmer endres i denne paragrafen


5. Vedtekter

Nåværende tekst:

§5.2. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for.

Forslag til endring:

§4.2. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de stemmeberettigede stemmer for.

Begrunnelse: Kun en endring av formuleringen, den nye endringen er mer presis.


6. Oppløsning

Nåværende tekst:

§9.1 Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to etterfølgende ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler overføres Språkteknologigruppen (LTG) ved institutt for informatikk (Ifi).

Forslag til endring:

§8.1 Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede på to etterfølgende ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved oppløsning vil midler og eiendeler overføres Språkteknologigruppen (LTG) ved institutt for informatikk (Ifi).

Begrunnelse: Ordet ‘medlemmer’ er fjernet, og vi har skrevet oppløsning i stedet for opphør.

Powered by MediaWiki
GNU Free Documentation License 1.3